Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PREDÁVAJÚCEHO

JOKER Hobby, s. r. o.

Kohoutovická 202/52

64100 Brno

IČO: 09585061

DIC: CZ09585061

(ďalej len "predávajúci")

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky na akýkoľvek výrobok vystavený predávajúcim na predaj na internetovej stránke http://www.mjmodely.sk  súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a tieto obchodné podmienky sú pre obe strany záväzné. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese http://www.mjmodely.sk, prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri používaní internetovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese http://www.mjmodely.sk (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od Predávajúceho, pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku. Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. REGISTRÁCIA KUPUJÚCEHO

Registrácia používateľov webového servera je dobrovoľná. Nákupom tovaru kupujúci súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami používania webového servera http://www.mjmodely.sk. Po registrácii kupujúci obdrží v e-maile svoje používateľské meno a heslo, ktoré slúži na ďalšie prihlasovanie. Pri registrácii na webovom serveri a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný v prípade zmeny údajov uvedených v užívateľskom účte tieto aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného na predaj predávajúcim vrátane cien jednotlivých ponúkaných tovarov. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené koncové ceny bez všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka na predaj tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky na predaj tovaru zobrazené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Celková suma tovaru a dopravy sa vždy zobrazí pri dokončení každej objednávky. Webové rozhranie obchodu obsahuje všeobecné informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Ak chce kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: - objednanom tovare (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), - spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, informácie o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a - informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v Objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov uvedených v Objednávke. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Záväzná objednávka a platba". Po odoslaní objednávky obdrží Kupujúci na svoju e-mailovú adresu detail objednávky vrátane faktúry. Údaje uvedené v potvrdenej objednávke považuje Predávajúci aj Kupujúci za správne. 

V závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena, predpokladané náklady na dopravu) je Predávajúci vždy oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením akceptácie (prijatia) objednávky, ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu e-mailom, a to na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú Kupujúci uviedol pri zadávaní objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili Kúpnu zmluvu (vrátane Obchodných podmienok).

Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú v súvislosti s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy uhradí Kupujúci Predávajúcemu vopred bankovým prevodom na účet Predávajúceho uvedený v elektronickom potvrdení zaslanom e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho, ak sa Kupujúci s Predávajúcim vopred nedohodne na inom spôsobe úhrady.

Spolu s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. Ak kupujúci neuvedie variabilný symbol platby, táto platba nemusí byť identifikovaná a môže byť vrátená na účet, z ktorého bola odoslaná. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad - faktúru k platbám uskutočneným na základe Kúpnej zmluvy. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu Kupujúceho alebo ho vytlačí a priloží k zasielanému tovaru.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru upraveného podľa želania kupujúceho alebo na tovar vyrobený na objednávku kupujúceho, pri ktorom kupujúci uviedol svoje požiadavky na výrobu tovaru, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodanie audio a video nahrávok a počítačových programov, ak spotrebiteľ poškodil ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodanie novín, periodík a časopisov a ďalších.

Ak nejde o vyššie uvedené prípady alebo iný prípad, keď podľa zákona nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením adresovaným predávajúcemu. Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je priložený k automatickému elektronickému potvrdeniu objednávky.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Tovar je potrebné vrátiť predávajúcemu do 10 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, má predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 EUR (slovom: dve eura) za každý deň omeškania, najviac však do výšky kúpnej ceny tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to ani v prípade, ak škoda presahuje výšku zmluvnej pokuty. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a nenosený a pokiaľ možno v pôvodnom obale. Predávajúci je tiež oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na zmluvnú pokutu podľa týchto obchodných podmienok proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Predávajúci je oprávnený do desiatich (10) dní od vrátenia tovaru Kupujúcim skontrolovať vrátený tovar, najmä zistiť, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že ak je tovar vrátený Kupujúcim poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody s pohľadávkou Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V prípade odstúpenia od zmluvy je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov vynaložených na dodanie tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od doručenia vráteného tovaru späť Kupujúcemu, a to bezhotovostne na účet uvedený Kupujúcim vo vyplnenom formulári na odstúpenie od zmluvy alebo na účet, z ktorého bol tovar uhradený.  

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

Dátum dodania tovaru je uvedený pri každom výrobku. Pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodol na zmene termínu dodania a tento termín dodania nepotvrdil Kupujúcemu v elektronickom potvrdení objednávky, je Predávajúci povinný tento termín dodania dodržať. Dátum dodania začína plynúť odo dňa pripísania sumy zaplatenej Kupujúcim na účet Predávajúceho, a nie odo dňa objednávky Kupujúceho. Spôsob dodania tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Ak je spôsob dodania dohodnutý na žiadosť kupujúceho, riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania znáša kupujúci.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Ak Kupujúci tovar neprevezme, je Predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 100 Kč (slovom: jednosto korún českých) a ďalej je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splnila všetky podmienky a požiadavky a že na prípadné neskoršie reklamácie týkajúce sa porušenia obalu zásielky nemožno prihliadať. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upravovať dodacie podmienky predávajúceho.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v súlade s kúpnou zmluvou, najmä že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti požadované v kúpnej zmluve, opísané predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom alebo očakávané na základe ich reklamy, alebo akosť a úžitkové vlastnosti pre vec obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre vec uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.

Ak vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "nezhoda s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci, alebo jej opravou podľa požiadavky kupujúceho; ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci o nesúlade s kúpnou zmluvou vedel pred prevzatím veci alebo ak nesúlad s kúpnou zmluvou spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví do dvanástich (12) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci v čase prevzatia, pokiaľ tomu neodporuje povaha veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo je použitý, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia ako porušenie kúpnej zmluvy po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho uplatňuje kupujúci v mieste podnikania predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že softvér a ďalšie komponenty tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť zasahovať do softvéru alebo iných komponentov tvoriacich webové rozhranie obchodu alebo ich neoprávnene používať. Kupujúci nie je oprávnený pri používaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý neporušuje práva iných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho účelom.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webového sídla alebo v dôsledku používania webového sídla v rozpore s jeho určením.

Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy: info@mjmodely.cz. Predávajúci zašle kupujúcemu na jeho elektronickú adresu informáciu o vybavení sťažnosti.

Samotné mimosúdne riešenie môže byť iniciované len na základe návrhu spotrebiteľa. Ten môže návrh podať do 1 roka odo dňa, keď svoje právo (napr. reklamáciu) uplatnil u predávajúceho prvýkrát. Doručením takéhoto návrhu (s predpísaným obsahom) sa začína mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. ČOI (alebo iný príslušný orgán) potom túto skutočnosť oznámi obom stranám.

Od okamihu oznámenia je predávajúci povinný do 15 pracovných dní poskytnúť ČOI vyjadrenie ku skutočnostiam uvedeným v návrhu. Na základe týchto vyjadrení potom CTIA posúdi celý spor a vypracuje nezávislé a nezáväzné stanovisko, ktoré poskytne obom stranám. Na tomto základe by sa mala dosiahnuť dohoda. CTIA teda nebude rozhodcom sporu - cieľom celého procesu je práve dosiahnutie spoločnej dohody medzi stranami sporu

Internetová adresa subjektu: www.coi.cz

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa a telefónne číslo (ďalej spoločne len "osobné údaje").

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom konte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu osobu - spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje Predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho poskytnuté tretím osobám.

Osobné údaje sa budú spracúvať na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov vo vzťahu k predávajúcemu môže odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

V prípade, že sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie,

požadovať od predávajúceho alebo sprostredkovateľa nápravu. Môže ísť najmä o blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety ukáže ako oprávnená, predávajúci alebo sprostredkovateľ bezodkladne odstráni závadný stav.

Ak predávajúci alebo spracovateľ žiadosti nevyhovie, kupujúci má právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so svojou sťažnosťou priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak kupujúci požiada o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený účtovať primeraný poplatok, ktorý nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10. ODOSIELANIE

Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne elektronickou poštou, osobne alebo doporučenou poštou prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na adresu elektronickej pošty uvedenú pri registrácii alebo pri uzatváraní objednávky.

Správa sa doručuje:

v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; neporušenosť správ zasielaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,

v prípade doručenia osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb prevzatím zásielky príjemcom,

v prípade osobného doručenia alebo doručenia prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb aj odmietnutím prijatia zásielky, ak adresát (prípadne osoba oprávnená prijať zásielku v jeho mene) odmietne zásielku prijať, v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podaním výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak je zásielka uložená u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že adresát nebol o uložení informovaný.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha žiadnemu inému oprávneniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

Ak niektoré ustanovenie obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok musia mať písomnú formu. Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok archivuje predávajúci v elektronickej podobe a nie je k nim prístup.

V Brne dňa 1.1.2023

Menu

Settings

Create a free account to save loved items.

Sign in