Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu www.mjmodely.sk od našej spoločnosti.

JOKER Hobby, s.r.o., so sídlom Kohoutovická 202/52, 641 00, Brno

IČO: 09585061 

DIC: CZ09585061                                

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Brne, oddiel C, vložka 119714.

JOKER Hobby, s.r.o., Kohoutovická 202/52, 641 00, Brno

Telefónne číslo: +420 608879019

Kontaktný e-mail: obchod@mjmodely.sk

Za aké chyby sme zodpovední?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. To znamená, že tovar:

- má vlastnosti, ktoré boli medzi nami dohodnuté, ktoré popisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať vzhľadom na povahu tovaru a na základe inzerátu;

- je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti;

- je v súlade s požiadavkami zákona.

Rozdiely vo farebných odtieňoch v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach nemožno považovať za vadu tovaru. Ak tovar nezodpovedá vašim predstavám, ak ste spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok maloobchodu.

Ak sa vada prejaví v priebehu dvanástich (12) mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí.

Spotrebiteľ ďalej zodpovedá za to, že sa v záručnej dobe neprejavia žiadne vady. Ak nie ste spotrebiteľ, záruka za kvalitu sa na vás nevzťahuje. 

Aká je záručná doba?

V prípade nepoužitého spotrebného tovaru je záručná doba dvadsaťštyri (24) mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ nie je na webovom rozhraní alebo v sprievodných dokumentoch k tovaru uvedená dlhšia záručná doba.

Aké práva máte z chybného plnenia?

Ak sa počas záručnej doby vyskytne na tovare vada, pre ktorú nemožno zakúpený výrobok riadne používať, a túto vadu možno odstrániť, máte právo na bezplatnú opravu.

V prípade odstrániteľnej vady výrobku, ktorý sa ešte nepoužíval, môžete namiesto odstránenia vady požadovať výmenu vadného výrobku za bezchybný alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bezvadný tovar, máte právo na výmenu tovaru, primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Právo na primeranú zľavu máte aj vtedy, ak vám nemôžeme dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovaru alebo tovar opraviť, alebo ak nie sme schopní zjednať nápravu v primeranej lehote, alebo ak by vám zjednanie nápravy spôsobilo značné ťažkosti.

Nemáte právo odstúpiť od zmluvy ani právo požadovať dodanie novej veci, ak nemôžete vrátiť tovar v stave, v akom ste ho dostali (okrem prípadov uvedených v § 2110 OZ).

 Kedy nemôžem uplatniť práva z vadného plnenia?

Práva z vadného plnenia vám nevzniknú, ak:

- ste o vade vedeli pred prevzatím tovaru;

- ste vadu spôsobili sami;

- uplynula záručná doba.

Okrem toho sa nároky zo záruky a zodpovednosti za vady nevzťahujú na:

- opotrebenie spôsobené používaním (opotrebenie spôsobené používaním zahŕňa zníženie kapacity batérií a akumulátorov), vyschnutie a znehodnotenie kvapalín;

- závady spôsobené nesprávnym používaním tovaru, nedodržaním pokynov, nesprávnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním.

V prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

Nezodpovedáme za zranenie osôb alebo poškodenie majetku alebo tovaru spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym používaním tovaru alebo nedbalosťou. 

Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu musíte uplatniť v našej spoločnosti (alebo u osoby, ktorá je uvedená na webovom rozhraní ako osoba určená na opravu) bez zbytočného odkladu po zistení závady. 

Reklamáciu môžete uplatniť nasledujúcim spôsobom:

- Pre rýchlejšie vybavenie nás môžete o reklamácii informovať vopred telefonicky, e-mailom alebo písomne spolu s kópiou dokladu preukazujúceho nákup reklamovaného tovaru v našom e-shope (napr. faktúra); 

- reklamovaný tovar doručíte (inak ako na dobierku, ktorú neakceptujeme) na našu kontaktnú adresu (alebo na adresu osoby určenej na opravu) alebo do nášho sídla.

Pri zasielaní tovaru ho zabaľte do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

K zásielke priložte doklad o kúpe tovaru alebo daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru (ak ste ho predtým nepredložili) spolu s popisom závady a návrhom na riešenie reklamácie. Nepredloženie niektorého z uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie v súlade so zákonnými podmienkami.

Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

Nami prijaté reklamácie vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodneme inak. O reklamácii a jej vybavení vám vydáme písomné potvrdenie.

V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej uznaní do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V Brne dňa 1.1.2023

Menu

Settings

Create a free account to save loved items.

Sign in